建議使用 Google或火狐瀏覽器取得最佳瀏覽效果(IE 瀏覽器無法度完整呈現)
後台
阿凱首頁

校務資訊系統

認識阿凱 Lim Jū-khai

首頁 > 認識阿凱 Lim Jū-khai
林裕凱簡歷:
姓    名	林裕凱  TEL: 06-570-3100 ext 7810
Home site:http://khai.mtwww.mt.au.edu.tw/
Email Add: jukhai.lim@gmail.com
TO

beh tho Tai-gi台語 tsū-liāu資料 e peng-iu朋友 Chhiaⁿ seng khi chu-chheh GMAIL, ki-thaⁿ e bo beh chiap-siū ooh~ sia phoe lai: 1. ai ēng Tai-gi (bo it-tēng tio̍h LMJ) 2. seng siāu-kai ka-kī, an-choaⁿ chai-iaⁿ A-khai? 3. beh tho siaⁿ chu-liāu nńg-the? 4. Siōng ho sī sia chok-phin lai kau-poe.
所屬系所 通識 職 級 助理教授 最高學歷 博士 經  歷 。真理大學通識學部專任助理教授(2008.8~) 。真理大學台灣語言學系專任助理教授(2006.8~2008.7) 。真理大學教務組長(2005.8~2006.2) 。真理大學通識學部專任助理教授(2003.8)


2014 獲聘台中教育大學語文測驗中心全國語文閱讀測驗試題研發、審題委員、評分委員
2014 獲聘成大台語認證中心試題研發、審題委員
2014 獲聘教育部舉辦首屆台語認証口試評分委員
2014 國家文學館《台灣民間文學選有聲書》套書文本整理組組長
2013 獲聘成大台語認證中心試題研發、審題委員
2013 獲聘教育部舉辦首屆台語認証口試評分委員
2013 台文筆會年刊總編輯台灣文藝副總編輯、台灣羅馬字協會常務理事
2012 當選第二屆台文筆會理事、台灣羅馬字協會常務理事
2012 獲聘成大台語認證中心試題研發、審題委員
2012 獲聘教育部舉辦首屆台語認証口試評分委員
2011 國立台灣文學館《台語白話字文學選集》小說與戲劇卷主編
2011 獲聘成大台語認證中心試題研發、審題委員
2011 獲聘教育部舉辦首屆台語認証口試評分委員
2011 當選第二屆台文筆會常務監事
2011 當選台灣羅馬字協會常務理事
2010 獲聘成大台語認證中心試題研發委員
2011 獲聘成大台語認證中心 心花開影片傳情評分委員 
2010 〈麻豆學院〉獲李江狴x語文教基金會台語詩二賞
2010 獲聘教育部舉辦首屆台語認証口試評分委員
2010/10	99台南市立圖書館 用台語說故事人才培訓 
2010/10 台中教育大學推廣組 台語電腦與網路應用研習班 Tai-gi Lo-ma-jī unicode choan-oāⁿ e Word Macro TaigiLMJ101, 影片台語字幕製作
2010 成大台灣語言認證中心台語檢定網路版開發
2010 國立台灣文學館白話字分類出版計劃 小說與戲劇類主編 
2010/0928 <柚仔宅心 chhin-chhin> 榮獲第二屆鄭福田生態文學獎台語詩組 第二名
2010/0811 台羅會 台語認證考試密集加強班 講師
2010/0805 海翁台灣文學營 駐營作家
2010/0724 台語檢定 台南試場副主任
2010 成大台灣語言測驗中心,台語檢定試題研發、審題委員、台語檢定試題委員、評分委員。
2010/0708 (台羅會)第十四屆世界台語文化營台語文書講師
2010/0705 高雄市福山、南投埔里大成、台南市海佃 台灣閩南語語言能力檢測研習 講師
2010/0612 〈台江魚跳五日節〉台南市詩人節 受邀遊台江國家公園 《遊台江慶端午》(海翁)台灣詩人節吟詩創作集 
2010/0522 台中縣追分國小(校長很認真) 台語檢定講習會
2010 首都詩報 主筆
2010/0313 台語檢定學術研討會
2010 台羅會理事、電腦組祖長

O。2009 國立台灣文學館台語歌仔册計劃評委 O。2009 當選台文筆會監事 O。2009 台南市民進黨黨部 綠芽台語演講比賽評審委員 O。2009 李江2009年阿(A-khioh)賞[台語文學創作暨論文研究]評審委員 O。2009 中南部台語檢定出題委員 O。2009 台中教育大學「國小師資培育之教材教法課程-國民小學本土語文教材教法」教科書審稿人。 O。2009 中南部台語檢定講師(台南市西門國小、屏東縣枋寮國小)

O。2008 設計教育部台語羅馬字 Word轉換巨集 TaigiLMJ.dot 
O。2008 高雄市國中、小本土語言教學訪視委員 
O。2008  文建會台語客語文學網站協同建置 
O。2008 台南市台灣閩南語羅馬字拼音研習講座 
O。2008 台灣羅馬字協會第十三屆世界台語文化營副總幹事 
O。2008 教育部委託辦理臺灣閩南語語言能力認證資訊安全小組、詞頻小組、統計小組、詞彙文法及閱讀理解小組試題研發小組。 
O。2008 全國大專台語辯論比賽-裁判 
O。2008 春季台語文學創作/羅馬字研習課程講師、駐營作家 
O。2008 屏東縣本土語言教師研習講師
O。2008 北門農工台語文研習營講師 

O。2007 科技頑童沃茲尼克(遠流中文版)技術顧問 O。2007 台羅拼音進階高手研習課程講師 O。2007 全國大專台語辯論比賽-裁判 O。2007 彰化縣台語文學創作評審 O。2007 台灣羅馬字協會第十二屆世界台語文化營副總幹事、電腦組長 O。2006.11 <全民台語檢定測驗(GTPT)規畫現況> 戰前kap戰後e台灣文學kap語言教育 O。2006 台灣羅馬字協會第十一屆世界台語文化營食宿組 O。真理大學通識學部專任助理教授(2003.8) O 新竹亞太優勢微系統股份有限公司封裝工程師 O。海巡署岸巡大隊義務役少尉軍官 O。新竹交大電子物理 博士(台灣研究社、台語學生編輯、學生台語促進協會,風城公共電台總工程師) O。新竹交大電子物理碩士(台灣研究社、台語學生編輯、學生台語促進協會) O。萬雲龍,林裕凱, Maple V Release 3 入門,松崗,1994. O。新竹交大土木系轉電子物理系畢業(文苑社長、台灣中國青年寫作協會會員,電腦書籍翻譯) 專  長:電腦資訊、程式語言 台語詞彙、台語與台灣文學(創作與評論) 授課課程:台語系:台語詩、台語散文、台語小說創作、台語文學概論、台語與電腦資訊、台語戲劇賞析、傳播學。 通識:文學與藝術、電腦與應用、研究方法、邏輯導論、媒體與傳播 可授課課程 台語文書與電腦應用、台語詩、台語散文、台語小說創作、台語文學概論、台語戲劇賞析、傳播學、台灣文學導論、世界文學導論。 文學與藝術、電腦與應用、研究方法、邏輯導論、媒體與傳播 最近五年研究計畫及著作(期刊、研討會) 1. 20090307<台語口語測驗的評分初步研究>第二次台語認證學術研討會,國立台灣文學館 2. 2006.11 <全民台語檢定測驗(GTPT)規畫現況> 戰前kap戰後e台灣文學kap語言教育 3. <台語後綴『頭』之詞意功能分析> 2007年10月7日,中山醫學大學第2屆台灣語文暨文化研討會──2007 4. 台語詩:<燕a的祭式>獲2007A-khioh徵文黑面琵鷺賞 1. 台語小說:【A-Kiun e Chi̍t-ji̍t】2008台語文學創作「Holo語」社會組小說類Pe̍h-lēng-si(白鴒鷥)二賞 2. <文明公園>台文罔報,獲選 3. 台語詩:<溪豚>台文罔報119、<考場>台文罔報130、台文罔報136 4. 台語詩:<台語系>府城詩 2、<茄粒仔花>台文戰線12、<開喙豆>王城氣度26
4. 台語文:<火籠>台文罔報115,<文明公園>台文罔報11獲選 96年教育部全國語文競賽臺灣閩南語朗讀參考資料
5. 台語翻譯:The Waste Land by T.S. Eliot. 台文戰線
6. 2006【探訪老作家】望山記事——專訪葉石濤/林裕凱 台灣文學館通訊 第13期
7. 2006【旁觀與回顧】台灣的聲音:記「傾聽土地的聲音——台語文學主題書展」/林裕凱 台灣文學館通訊 第10期學術論文
1. 碩士:《A consistent two-dimensional numerical simulation for GaAs MESFET with heavy doping effects》 一致性二維數值模擬砷化鎵場效電晶體高濃度雜質攙入效應 1991
2. 博士:《Studies on Electronic Properties in Quantum Waveguides in Presence of Inhomogeneous Magnetic Fields》量子波導管中電子在非均勻磁場中性質之研究 2000 (另需符合畢業條件之國際期刊論文未列)
3. <全民台語檢定測驗(GTPT)規畫現況>

gotop