TaigiLMJ101 程式

說話頭:

TaigiLMJ101 使用ê一定ài phòe-kah MS WORD lâi-ēng, ē-sái sī MS OFFICE2002 (XP), 2003, iah-sī 2007, 2010OK。

FHL TaigiIME chiah是完整ê台語輸入法,安裝之後就bô su-iàu其他輸入法。Mā bô it-tēng sū-iàu MS WORD

Windows XP (kap無提供 unicode 字型ê 作業系統) Lóng必須安裝台語unicode字型 (font)Taigi unicode, Doulos SIL, Gentium, Charis SIL, kap DejaVu lóng ē-ēng-tit.

 

TaigiLMJ101 m̄是輸入法,Kan-taⁿ是一個字符轉換的工具(it-tēng ài tī MS Word ê nńg-thé khôan-kéng)

TaigiLMJ101_0304 ap-sok 檔案lāi-tóe ū 3 ê jī-hêng tòng-àn, tws21.ttf (Taiwanese serif)twf21.ttf(Taiwanese fixed)twu3.ttf(taigi unicode), 1 ê kang-khū  TaigiLMJ101_0304.dot

1.     Download SetupSetupLMJ101_0304.exe via internet. 2.      Double click SetupLMJ101_0304.exe  to install.

 

3.      OK, Active MS Word.

4.       In Ms Word 2002, XP, 2003, there should be a tool named TaigiLMJ101 on the menu bar. If not, click on [範本與增益集] in [工具] menu.

6.     

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TaigiLMJ101

Siáng需要有MS WORD(2002, XP, 2003, iah-sī 2007) chiah thang安裝TaigiLMJ101 (116是版本)

原文件內,bōe-sái有超連結(會造成程式錯誤停止)

1. 使用者一定àiē-hiáu用數字標台語羅馬字

a. 使用WORD數字調符、轉換成unicode字型

b. 需要WORD POJ(白話字)kap(TL)台羅書寫 轉換

2. 有讀http://khai.mtwww.mt.au.edu.tw/ezcatfiles/b077/img/img/775/TaigiLMJ101SB.htm網頁說明無?

安裝執行檔會kā 檔案安裝去i該去的地方。(使用者ài電腦管理員身分)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

使用說明:

若是知台語羅馬字調符標示所在,就直接輸入數字調符,TaigiLMJ101會標tī siōng適當的所在。

1. 數字轉成unicode  Tio̍h-sī tng sú-iōng-chiá lāi-iông í-keng ēng sò͘-jī tiāu-hû ji̍h hó. Beh ka chóan-sêng unicode.

Chhiūⁿ án-ni:

請注意,輸入ou,輸入N

就會得到

 

文件nā ū chhut-hiān Eng-gí ê nn iah-sī o͘ ê só͘-chāi, bōe chóan.

M̄-kú, Nā Eng-gí chiap sò͘-jī, kāng-khóan ē chóan choh Tâi-gí tiāu-hû.

2. unicode轉回數字

就是已經轉成 unicode ê台語羅馬字,再轉回數字標示,以利便修改。也ē-sái 修改標調ê所在。

3. TP-Encode

Chit hāng sīTP-Encode ê字型(font), í-chêng Tâi-gí Lô-má-jī iah-bōe ū unicode ê sî, phahng kang-chok-sek(拋荒工作室) só͘-chòe ê jī-thé.

Beh tī POWERPOINTT lāi-tóe hián-sī súi-khùi ê POJ, tio̍h-ài ēng chit-chióng ê, jî-chhiáⁿ ài sóan-te̍k Taiwanese serif jī-thé.

4. TP Code  轉作 uni 

Kā í-chêng ēng TP-encode phian-bé ê jī-thé chóan chòe ēng unicode phian-bé

 

----------      以下是先轉成unicode 了後,thang 操作ê 功能  --------------------------

5. uniTL2POJ

unicode ê Tâi-lô phiau siá ê chóan chòe thôan-thóng POJ(pe̍h-ōe-jī) phiau-siá sek

6. uniPOJ2TL-thth

POJ轉成台羅傳統版 unicode POJ chóan sêng Tâi-lô thôan-thóng pán, chiū sī sió-siá keng-kah-thâu ê n, kap o͘ (chi̍t-tiám) ê hong-sek

7. uniPOJ2TL-KIP

POJ轉成台羅教育部正式版  nn kap oo phiau-sī phīⁿ-hòa kap

8. uniTL2POJ

che sī, iah bōe chóan-chòe unicode chìn-chêng, Tâi-lô sek chóan-sêng thôan-thóng POJ sek

 

使用有障礙、困難,請EMAIL連絡 jukhai.lim@gmail.com. 本程式歡迎使用、推廣,版權來自拋荒工作室,感謝劉杰岳先進提供協助指導。

另外你 Windows 7

 

使用 MS Office 2007 kap 2010,請 安裝了後,開啟 Word,再選 增益集 Ribbon ,會有TaigiLMJ101,mouse chiàⁿ齒,加入快速工具列。