[試讀文chhi tha̍k bûn] [第3面tē saⁿ bīn] [回第1面hôe tē it bīn] [回阿凱老師的網頁hôe A-khái lāu-su ê bāng-ia̍h

    Lántha̍kliáuán- choáⁿ?Kám讀有tha̍k-ū困難khùn-lân tī toh 1 jiah?Kámūkhoàⁿ--tio̍h台語Tâi-gí語彙gí-lūi。Kámūtha̍k--tio̍h台語Tâi-gí語法gí-hoat?Tio̍h!Tō差不多chha-put-to án-ni̍hkhó niā-niā。 而且Jî-chhiáⁿkhó ê考生khó-sengbiánkoán tehkhó語彙gí-lūi iah 語法gí-hoat。Ah téng--á che考試khó-chhì題型tê-hêng其中kî-tiong 1chióng()閱讀oa̍t-tho̍k理解lí-kái另外Lēng-gōa kohū 1 chióng()閱讀oa̍t-tho̍k測驗chhek-giām。Chitkhoán ê題目tê-bo̍k注重chù-tiōng kuiphiⁿ內面lāi-bīn ê台語 Tâi-gí詞彙sû-lūi組成cho͘-sêng ê台語Tâi-gí語句gí-kùsó͘ beh表達piáu-ta̍t ê意思ì-sù所以só͘-í偏向phian-hiòng理解lí-kài應用èng-iōng,ah()閱讀oa̍t-tho̍k測驗chhek-giām題型tê-hêng ta̍ktiâulóng khah,Lán ē-tàng理所當然lí-só͘-tong-jiân想講siūⁿ-kóng hetehkhó詞彙sû-lūi。Án-ni̍hsiūⁿ,cheng-chha bōe kàitōa理路lí-lō͘chin 簡單kán-tan語句gí-kù內底lāi-tóe語彙gí-lūi本身pún-sin份量hūn-liōng tio̍h khahtāng。Kui phiⁿ ê,koh ē-sái觀前顧後koan-chêng-kò͘-āu lâi ioh(che mā lánlâng teh()閱讀oa̍t-tho̍k理解lí-kái ê 重要tiōng-iàuê 過程kòe-thêng)。

    Chóng--,lán台語Tâi-gí檢定kiám-tēngū pun choh 6kip題目tê-ba̍kū pun,sio-lām khó所以só͘-í要訣iàu-koatthâu 1tiâu,tio̍hseng 巡過sûn-kòe題目tê-bo̍k簡單kán-tan--êsengkéng--起來khí-lâi chòeliáu,chiahchò khah困難khùn-lân--sió-khóa-ê。Lán chit-kúlâikóng台語Tâi-gí詞彙sû-lūi,Sui-bóng考試khó-chhì ê,m̄-biánhun,lán teh chhôan teh準備chún-pī êChóng ài知影chai-iáⁿ koahū kau-kōaⁿ--ê ē khah。Che tio̍h出題chhut-tê 9tōa類別lūi-pia̍t ê內容lāi-iông ah。

    Bô-lūn閱讀oa̍t-tho̍k測驗chhek-giām考題khó-tê ê形式hêng-sekChóng--siá--落來lo̍h-lâi變作pìⁿ-chò文字 bûn-jī,lán lóng ài hùi koah時間sî-kansim- chiâⁿ,頭殼thâu-khakkhì了解liáu-kái,lánsiūⁿchhim chhián 應當èng-tongū一定it-tēng ê理路lí-lō͘,bōe烏白 o͘-pe̍h cho chiah tio̍h。生活Seng-oa̍h內面lāi-bīn sù-siông使用sú-iōng ê台語Tâi-gí語彙sû-lūi lán平時 pêng-sî á tio̍h ài ke khahkhai koah心思sim-su khìthiaⁿkóng。Akip ê(包括pau-koaū A1、A2kip),chhiūⁿkóng數字sò͘-jī kap單位tan-ūi,1 「bóe、 3「tè/chiahtoh á、2「kha/siangôe;chhin-chiâⁿ 五十gō͘-cha̍p ê稱呼chheng-ho͘ mā kài 要 緊iàu-kínchekpeh簡單kán-tankīmîke「á」 ábóe tio̍h麻煩mâ-hoân囉嗦lô-so--loh。Tang西sailâmpak方向hong-hiòng、 chiàⁿ-pêng, tò-pêng,beh kāng報 路pò-lō͘chońg àikóng清楚chheng-chhó。Khahtōa khah、khahtn̂gkhah、khah lò khahé,khahpûikhah sán chitkhoán 比較pí-kàu ê形容hêng-iông,kohū lán台語 Tâi-gí特 殊te̍k-sû構造kò͘-chō ê詞彙sû-lūichhiūⁿkóng做人chò-lângchò---lâng開開khui-khuikhui--khui,lóng ài 特別tia̍t-pia̍t注意chù-ì書寫su-siá記號kì-hō ê差別chha-pia̍t。Kohlâi,tio̍hchhiūⁿ keng-chio,pat-la,塗豆thô͘-tāu chit-lō台 語 Tâi-gí根本kin-pún 名詞miâ-sû

    Ah Bkip ê,chhiūⁿ kóngkong「開」 ē-tàng tha̍kchò 「kong-khai」,ā ē-sátha̍kchò 「kong-khui」,「直直ti̍t-ti̍tū chin chōe意思ì-sù; 「斟酌chim-chiok」 「細膩sè-jī」 「生理seng-lí」chitkhoán國語Kok-gí意思ì-sù kap台語Tâi-gí 意思ì-sù完全oân-choân kâng,kohlâi,tio̍h hitkhoán lán台語 Tâi-gí,chhōe國語Kok-gí對應tùi-èng ê,chhiūⁿkóng「ngiau」 「ngiauh」「áng-láng」「ǹg-tǹg」、「tèng-hēng」漢字hàn-jī mā oh chhōe,chhōe tio̍h mā oh。Kàu chia,lán ē-tàngkhoàⁿ--tio̍h生活 Seng-oa̍h的 ê、現實hiān-si̍tbong ē tio̍hkhoàⁿ ētio̍h ê,tio̍h khah基礎ki-chhó͘ ê,ah khah虛幻hi-hoàn ê,sa無物bô-mi̍hbong bōe tit-tio̍h ê,抽象thiu-siōng形上hêng-siōngê 概念khài-liām形容hêng-iông tio̍h khah困難khùn-lân、khah oh-tit thiaⁿ--tio̍h體會thé-hōe,kohū khah傳統thoân-thóng、chit-má khah罕人hán lâng ēngê,án- ni̍h chitkhoán tio̍hphian khah kôankip。Ah beh án-chóaⁿ 應付èng-hù

    kóng ê台語 Tâi-gí羅馬 字Lô-má-jī ài熟手se̍k-chhiú了後liáu-āu、tō ài kut-la̍t。Kut-la̍t 2hāng,ketha̍k台語 Tâi-gí文章bûn-chiuⁿ、péng台語Tâi-gí字詞jī-sûtián,che lóng-ài khah 輕快khin-khoài--1- su̍t-á。直接Ti̍t-chiaptha̍k優秀iu-siù ê台語文Tâi-gí-bûn,chittiám本來pún-lâi現代hiān-tāi語文 gí-bûn教育kàu-io̍k ê根基kin-ki所在só͘-chāilângtha̍kchhehlâng會曉ē-hiáuka-kītha̍kchheh。Ketha̍k,lán會曉ē-hiáu ê詞彙sû-lūi liōng chiahē khahkín增加cheng-ka,khahkín khahkín, 1 kan,lán beh náū機會tki-hōe thangkóng(thiaⁿtha̍k)hiah chōekhoán ê語詞gí-sû kap用法ēng-hoat;Mā sūn-sòa keo̍h khah ê台語Tâi-gí語法gí-hoat句 讀kù-tàu(kù-tàu),koh ē-tàng慣勢koàn-sì羅馬字Lô-má-jī kap漢字 Hàn-jī saⁿ-lām ê台 語文Tâi-gí-bûn文章bûn-chiuⁿ時到sî-kàu khah bōe驚驚kiaⁿ-kiaⁿ tám-tám。Koh 附帶hù-tài ē-tàng提升thê-seng 聽力thiaⁿ-le̍k聽寫thiaⁿ-siá口語kháu-gíê能力lēng-le̍k to̍h lán tī頭起初thâu-khí-chho͘ só͘ 強調kiông-tiau ê,()閱讀o̍at-tho̍k學習ha̍k-si̍p ê根基kin-ki


[試讀文chhi tha̍k bûn] [第3面tē saⁿ bīn] [回第1面hôe tē it bīn] [回阿凱老師的網頁hôe A-khái lāu-su ê bāng-ia̍h