本文pún-bûnsu安裝an-chng ē解讀kái-tho̍kruby HTML ê 瀏覽器liû-lám-khì chhiūⁿ ka Ruby HTML 附加hù-ka元件goân-kiāⁿ

(ē-sái chhiūⁿ án-ni̍hruby_taigi tiám--1ē khoàⁿ 全圖choân-tô͘ )


[試讀文chhì tha̍k bûn] [第2面tē jī bīn] [回阿凱老師的網頁hôe A-khái lāu-su ê bāng-ia̍h [台羅Tâi-lôpán]

獨獨To̍k-to̍k閱讀oa̍t-tho̍k ē-tàng提升thê-seng 閱讀oa̍t-tho̍k 能力lêng-le̍k

Lîm Jū-khái林裕凱

    Beh應付èng-hù 考試khó-chhì,éng-éngū 技巧ki-khá所以só͘-í有人ū-lâng gâu考試khó-chhì, ikhó-- 起來 khí-lâi khin-khó,koh kôanhun góa siáchit phiⁿ,m̄ kóng góa gōa gâu khó 台語Tâi-gí 檢定 kiám-tēng尤其iû-kî閱讀o̍at-tho̍k 測驗 chhek-giām ê部 分pō͘-hūn閱讀o̍at-tho̍k 測驗chhek-giām chiàm 現此時 hiān-chhú-sî kui ê台 語 Tâi-gí檢定 kiám-tēng 設計 siat-kè 36 saⁿ-cha̍p-la̍k%pha超過chhiau-kòe 3saⁿ hūn 1chi̍tSǹg--起來khí-lâi,tī 語文 gí-bûn能力lêng-le̍k 4tōa hāng內底lāi-tóe chiàm ū khahtōa ê份額hūn-gia̍h根據Kun-kù góa 個人kò-jînkhì kok學校ha̍k-hāu 講習káng-si̍pê 大部分tōa-pō͘-hūn 老師lāu-su ê反應hoán-èng lóngkóng 困難kùn-lân主要chú-iàu chhut台語 Tâi-gí羅馬 字Lô-má-jī而且Jî-chhiáⁿ因為in-ūi chit-má設計 siat-kè ài 遵照chun-chiàu教育部kàu-io̍k-pō͘規範kui-hoān所以só͘-í中文 tiong-bûn 漢字hàn-jī bōe chió有人ū-lâng 的確tek-khakēsiūⁿkóngbóng ioh可能khó-lêng mā ē-tàng ji̍p kàu B2 kip確實Khak-si̍t,lán台灣Tâi-oân ê語文 gí-bûn教育kàu-io̍k,lóng 差不多chha-put-toán- ni̍h,liân英語Eng-gí lán mā án-ni̍h teh應付èng-hù所以só͘-í,kàu外交gōa-kau 生理seng-lí談判tâm-phoàⁿ tiûⁿ、iah 性命交關sìⁿ-miā-kau-koan ê,to̍h無法bô-hoat lih--ah,只好chí-hó任人jīm-lâng beh liô beh koah。

    In-chhúthâu 1tiâu一定it-tēng ài克服khek-ho̍k 台語Tâi-gí羅馬字Lô-má-jī ê生份chheⁿ-hūnkám、ài 準確chún-khak掌握chiáng-ak 羅馬字Lô-má-jī使用sú-iōng ê法度hoat-tō͘尤其iû-kî 呼音ho͘-im kap特別tia̍t-pia̍t ê所在só͘- chāi。Chit hāng lán chit-má chitphiⁿ behlâi póe-hōe ê tāi-chì。漢字hàn-jī教育kàu-io̍k 體制thé-chè強勢kiông-sè chhui-sak ê環境khoân-kéng( àn 幼稚iù-tì hn̂g kàu大學 tāi-ha̍klóng ū)thiaⁿ-- 起來khí-lâi khah簡單kán-tan,m̄- kú,tī實務si̍t-bū 經驗keng-giām 內底lāi-tóe,lán só͘ khoàⁿ-- tio̍h ê,tō 招牌chiau-pâi、kha-la OK等等téng-téng put-tap-put-chhit ê漢字hàn-jī 台語 Tâi-gí使用sú-iōng變成pìⁿ-sêng隨在sûi-chāi lângsiá 隨在sûi-chāilâng liām。Che 絕對choa̍t-tùi 現代hiān-tāi 語文 gí-bûn教育kàu-io̍k 應當èng-tong ê現象hiān-siōng台語Tâi-gí羅馬字Lô-má-jī tō ē-tàng破除phòa-tû chitkhoán 迷思bê-su而且Jî-chhiáⁿ 台語 Tâi-gí羅馬字Lô-má-jī 設計 siat-kè一致性it-tì-sèng kôan,bōechhiūⁿ英語Eng-gí字母jī-bú,kâng 字母jī-bú出現chhut-hiānkâng字詞jī-sû(words), kângūi,tio̍h àihoatkâng im台語 Tâi-gí 羅馬字Lô-má-jī kan-taⁿ{m,n,ng, p, t, k,h} ē出現chhut-hiān kângūihoat kāngim,m̄-koh 發音hoat-im器官khì-koan 部位pō͘-ūi iáu sio-kāng,lán ē-tàng掌握chiáng-ak 發音hoat-im ê法度hoat-tō͘,án-ni̍h tha̍ksiá tō kechin khin-khó、轉記choán-kì mā kechinkín。Án-ni̍h behkhó 閱讀oa̍t-tho̍k iah behtha̍k台語文Tâi-gí-bûn ê文章bûn-chiuⁿ tio̍h thang khah輕力khin-la̍t

     Tâi-gí檢定 kiám-tēng設計 siat-kè核心hu̍t-sim 價值kè-ta̍t內底lāi-tóe ū 1hāng,tō 提供thê-kiong sin思維su-ûisin 價值kè-ta̍t實用si̍t-iōng êthiaⁿkóngtha̍ksiá choân 方位hong-ūi語文 gí-bûn 檢定 kiám-tēng,che kap現此時hiān-chhú-sî 所有só͘-ū ê主要chú-iàu 語文 gí-bûn測驗chhek-giām 方針hong-chiam完全oân-choân sio ha̍h。所以só͘-í,tī題目tê-ba̍k chhiau-chhōe設計siat-kè ê時站sî-chām出題chhut-tê lâng lóng特別tia̍t-pia̍t 注意chù-ì lán behkhó台語 Tâi-gí」,盡量chīn-liōng m̄-thang hō͘lâng認為jīn-ûi lán tehkhó 漢字hàn-jī。He差別chha-pia̍t to̍h台語Tâi-gí ê語言gí-giân特性te̍k-sèng語音gí-im語詞gí-sû 詞彙sû-lūi語法gí-hoat 等等téng-téng。Tī閱讀o̍at-tho̍k 測驗 chhek-giām chit大項tōa-hāng,tio̍h 差不多chha-put-to lóng針對chiam-tùi 台語Tâi-gí詞彙sû-lūi kap語法gí-hoatlâi chhut因為in-ūi第一tē-it詞彙sû-lūi ē-sáikóng kok 語言gí-giân ê gene,siōng根本kun-pún、siōng ē-tàng區別khu-pia̍t、siōng豐富hong-hùkòe--lâi語法gí-hoat tio̍h 完全oân-choân iōng台語 Tâi-gí 語彙sû-lūilâi lia̍p-chō ê語句gí-kù進入chìn-ji̍p 真正chin-chiàⁿ ê語言gí-giân使用sú-iōng 層次chân-chhù ê實踐si̍t-chiān。Án-ni̍h 設計siat-kè真正chin-chiàⁿ 符合hû-ha̍p語言學gí-giân-ha̍k 理路lí-lō͘kap實際si̍t-chè 用途iōng-tô͘,koh kiamē-tàng the̍hlâi choh台語Tâi-gí 教學kàu-ha̍kê教材kàu-châi

    Chit-má,Lán senglâi chhì 1toāⁿ 現此時 hiān-chhú-sî siōng通行thong-hêng時行sî-kiâⁿ ê台語文Tâi-gí-bûn khoàⁿ bāi:


[試讀文chhì tha̍k bûn] [第2面tē jī bīn] [回阿凱老師的網頁hôe A-khái lāu-su ê bāng-ia̍h